Dobrošli na oficijelni website ordinacije opšte medicine
Medicus-A Gračanica

Vaše zdravlje u dobrim rukama

Novosti

Zadnje objave

Usluge

Ordinacija ”MEDICUS-A” je fokusirana na primarnu zdravstvenu zaštitu, ali osim toga obavljamo mnogo drugih usluga.

O nama

MEDICUS-A je prva privatna ordinacija u Bosni i Hercegovini. Registrovana je 1989. godine, a od 2010. godine kao privatna ordinacija porodične medicine. U ordinaciji se bavimo sa medicinom koja preferira tačnu dijagnozu kao osnov medicinskog menadžmenta. U susretu pacijent (ekspert za bolest) i dr. ekspert za stručno rješavanje problema. Na principima medicine bazirane na naučnim dokazima, primjenjuje savremene kliničke procedure i kliničke puteve u personalnom pristupu te dolazi do brze dijagnoze sa velikom tačnošću.

Osnivač

Tim

Upoznajte Medicus-A tim

Prof. dr. Salihefendić Nizama

Prof. dr. Salihefendić Nizama

Specijalista porodične medicine
Specijalista urgentne medicine

Nizama Salihefendic je rođena 25.8.1957. godine u Gračanici, gdje je završila osnovnu skolu. Gimnaziju je završila za tri godine u Gračanici. Medicinski fakultet u Sarajevu, je završila 1980. godine. Dobitnik je stipendije Fonda “Hasan Brkic” i nagrađena nagradom kao drugi student generacije. Ljekarski staz je obavila na klinikama UMC Sarajevo, a stručni ispit položila u Sarajevu 1981. godine. Specijalizaciju iz Urgentne medicine završila je 1987. godine u Sarajevu. Radila u Domu zdravlja Gračanica do 1991. godine na mjestu načelnika Hitne medicinske pomoći. Dobila je 1991. godine rjšenje za obavljanje privatne prakse. Sada je rukovodilac Ordinacije opće medicine “Medicus A” u Gračanici. Postdiplomski studij upisala je i završila odbranom magistarskog rada na temu: “Socijalno-medicinski značaj primjene ultrazvuka u obiteljskoj medicini”, na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 3.5.2001. godine. Postdiplomsku nastavu iz urgentne medicine – ¨Medicinski menadžment u urgentnoj medicini¨ završila je u Londonu 1997. godine. U aprilu 1998. godine završila je postdiplomsku nastavu iz abdominalne ultrasonografije u Tuzli. Završila je postdiplomsku kurs iz urgentne ultrasonografije u Stresi 2001.godine (Italija). Aktivno je učestvovala u radu konferencije o organizaciji urgentne medicine za jugoistočnu Evropu u Sarajevu 2000. godine.

Iz oblasti porodične medicine participirala je na:

  • Prvi godišnji edukativni Kongres Porodične medicine u BiH
  • Organizacija porodične – obiteljske medicine: Koje su opcije za BiH?
  • Konferencija za ljekare iz oblasti PZZ.

Aktivno je učestvovala na dva Svjetska kongresa Porodične medicine i tri Evropska kongresa Urgentne medicine. Doktorsku disertaciju odbranila je 2004. godine na Medicinskom fakultetu u Tuzli, pod nazivom: ¨Urgentna ultrasonografija u menadžmentu akutnog abdominalnog bola¨ i stekla naučni stepen doktora medicinskih znanosti. Predavač je na ¨ Skola ultrazvuka¨ Medicinskog fakulteta i UKC Tuzla. Član je Predsjedništva Udruženja urgentologa BiH od 1989. do 1992. godine., Od 1998. godine clan je Komisije za stručno usavršavanje iz oblasti urgentne medicine BiH. Član je Komisije za privatnu praksu i staleška pitanja u Ljekarskoj komori Tuzlanskog kantona.

Prof. dr. Zildžić Muharem

Prof. dr. Zildžić Muharem

Specijalista porodične medicine
Specijalista interne medicine (Gastroenterologija)

Diploma: Medicinski fakultet Univerziteta u Zagrebu 1968. Specijalizacija: Interna medicina Zagreb 1977. Subspecijalizacija Gastroenterologija Zagreb 1979. Edukacija iz porodične medicine na Queen’s Univerzitet1998. Akademski razvoj: Postdiplomski studiji Zagreb 1976-78. Magistar medicinske znanosti: Medicinski fakultet Zagreb.1981. Doktor medicinskih znanosti Universitet Sarajevo Medicinski fakultet Sarajevo 1991. Docent Medicinski fakutet Tuzla 1995. Katedra Interne medicine. Assistant Professor, Queens University Canada,.Family medicine department; Vanredni profesor Medicinski fakutet Tuzla 2001. Redovni profesor Medicinski fakultet – Tuzla 2006. Predstavnik Bosne i Hercegovine u Evropskoj akademiji nastavnika porodične medicine – EURACT 1998. – 2001. Odgovorni nastavnik na predmetu Porodična medicina 1998-2008. Medicinski fakultet Tuzla i Zdravstveni fakultet Univerzitet Zenica 2008-2012. Naučni i organizacioni direktor Internacionalnog kursa : ”Teaching of teachers” Dubrovnik Hrvatska 2004-2008. Zaposlenja i dužnosti: JZU UKC Tuzla gastroenterolog od 1994., šef Gastroenterološkog odjela 2003-2007. Koordinator u Sektoru za organizaciju i poboljšanje kvaliteta 2008-2010. Sada uposlenik “Medicus A” Gračanica i Poliklinika Doboj JUG. 68 stručna i naučna rada, 2 monografije 2 knjige, 2 univerzitetska udžbenika.

Glavni istraživač tri internacionalne kliničke studije faze II I III Ostali projekti: Hepatits C Screening i prevencija CRC u BiH. Mental Health Project for south-eastern Europe Family medicine. Poseban interes u istraživanjima: Ishrana i zdravlje. Clanstvo: član Udruženja ljekara porodične/obiteljske medicine FBiH, član EURACT (European Academy of teachers in general practice), Predstavnik BiH u: Vijeću EURACT-u od 2000.-2004. Clan WONCA Europe Clan :European Society for Primary Care Gastroenterology ESPCG Clan Udruženja gastroenterohepatologa Bosne i Hercegovine Predsjednik Hepatološke sekcije Udruženja gastroenterologa Bosne i Hercegovine1996.-2008. Član redakcionog odbora: Medicinski arhiv Sarajevo i Family medicine Primary Care Review – The Polish Society of Family medicine Clan Medicinske akademije Bosne i Hercegovine.

Dr. Dženita Salihefendić

Dr. Dženita Salihefendić

Salihefendić Dženita je rođena 20. aprila 1996. godine u Gračanici, Bosni i Hercegovini. Medicinski fakultet u Sarajevu završila 2020. godine, kada je uspješno odbranila diplomski rad pod nazivom “Uticaj centralne gojaznosti na razvoj inzulinske rezistencije”, te na taj način stekla titulu doktora medicine. Tokom studija i kontinuirane medicinske edukacije završila “Školu ultrazvučne dijagnostike abdomena” u Tuzli i “Tečaj medicinskog pisanja” u Sarajevu. Aktivno je učestvovala na studentskom kongresima.

Na Kongesu “Hrana, ishrana i zdravlje” prezentirala je temu “Socijalna i psihološka funkcija hrane: Blagodati zajedničkih porodičnih obroka za djecu”, Na Sedmom simpoziju magistara farmacije TK BiH imala je rad “Prevalenca nedostatka vitamina D kod pacijenata u porodičnoj medicini”. Rad je publiciran u Zborniku radova sa Simpozijuma. Tečno govori engleski jezik.

V. med. Sestra Brkić Ćerima

V. med. Sestra Brkić Ćerima

Ćerima Brkić je rođena 08. jula 1982. godine u Gračanici, Bosni i Hercegovini. Srednju medicinski školu završila je 2001. godine. Edukaciju porodične medicine (POT) je završila u Tuzli. Redovno učestvuje u stručnim edukacijama i seminarima. Ima preko dvadeset godina radnog iskustva u ordinaciji “MEDICUS-A Gračanica”.

Drugo mišljenje

Novom opcijom „Drugo mišljenje“ pacijent će imati mogućnost unosa svih potrebni anamnestičkih podataka kroz web aplikaciju, slanje laboratorijiskih nalaza kao i ostalih dijagnostičkih pretraga u digitalnoj formi u bilo koje doba dana. Pregledom istih od strane doktora dobija prijedlog za termin pregleda.


Dolazi uskoro!

Knjige

Autori: Nizama Salihefendić, Muharem Zildžić, Midhat Jašić, Đurđica Ačkar, Dženita Salihefendić, Emir Čabrić 

Godina izdanja: 2020.
Broj stranica: 144

Kratak opis:

Ovo djelo je nastalo kao rezultat dugogodišnje saradnje autora na području istraživanja životnih navika i prehrane te njihovog uticaja na zdravlje ljudi. Uočivši da je vodeći svjetski problem 2020. godine pandemija COVID-19, autori su odlučili putem ovog djela opisati potencijale prirodne odbrane organizma od bolesti, koje uzrokuje virus SARS-CoV-2. 

Autori: Emir Čabrić, Nizama Salihefenidić, Vahid Jusufović

Godina izdanja: 2013.
Broj stranica: 184
Izdavač: “Bosanska Riječ”

Kratak opis:

Knjiga Urgentna ultrasonografija oka ima za cilj edukaciju ljekara prakričara, koji koriste UZ u svakodnevnoj praksi, a pogotovo ga koriste u urgentnim stanjima. Princip urgentne medicine naglašava važnost vremena kod postavljanja dijagnoze. Zakašnjela dijagnoza posljedica je tri izgubljena vremena. Prvo od momenta nastajanja problema sa okom do dolaska ljekaru. Drugo je vrijeme izgubljeno za dijagnostičke procedure u zdravstvenom sistemu i treće je period do konačnog tretmana.

Autori: Nizama Salihefenidić, Muharem Zildžić, Zoran Ličanin, Kasim Muminhodžić, Enver Zerem, Izet Mašić

Godina izdanja: 2005.
Broj stranica: 176
Izdavač: “Avicena”

Kratak opis:

Akutni abdomen predstavlja po život opasno stanje koje zahtijeva brzu medicinsku obradu, često i izvođenje operativnog zahvata. Ovo stanje može biti uzrokovano raznim oboljenjima koja se mogu tipično i atipično prezentiriati. Određivanje najkraćeg puta ka pronalaženju uzroka akutnog abdomena i pravilne terapije, te vječita trka sa vremenom diktirana teškim stanjem pacijenta, zahtijeva nivo medicinske pažnje i stručnu odgovornost na najvišem nivou.

Autori: Nizama Salihefenidić i Muharem Zildžić

Godina izdanja: 2018.
Broj stranica: 27.

Kratak opis:

Ovaj priručnik promovira zdrave stilove života. Ukazuje na važnost zdrave prehrane, fizičke aktivnosti i mentalnog zdravlja savremenih generacija. Namijenjen je djeci, roditeljima i pedagozima. Ukazuje na važnost fizičke aktivnosti zbog bolesti “sjedilačkog načina života”.

Autori: Nizama Salihefenidić i Muharem Zildžić

Godina izdanja: 2018.
Broj stranica: 46

Kratak opis:

Ovaj priručnik je namijenjen svim osobama zrele životne dobi koje žele da žive u slobodi pokreta, zadovoljstvu života i prednostima koje nosi treća životna dob. Priručnik može koristiti svim njegovateljima, volonterima, članovima porodice starije osobe. Ima za cilj jednostavnim postupcima prevenira padove i omogućili pravo svima na sretan i dostojan život.

Partneri